- HOME - Ayrton Senna


miglia_nm.gif (3623 bytes) Fernando Minoia
1927 Mille Miglia

Giuseppe Campari
1928 Mille Miglia

Giuseppe Campari
1929 Mille Miglia

 

Tazio Nuvolari
1930 Mille Miglia

 
Rudolf Caracciola
1931 Mille Miglia

Baconin Borzacchini
1932 Mille Miglia

Tazio Nuvolari
1933 Mille Miglia

Achille Varzi
1934 Mille Miglia

Carlo Pintacuda
1935 Mille Miglia

Antonio Brivio
1936 Mille Miglia

Carlo Pintacuda
1937 Mille Miglia

Clemente Biondetti
1938 Mille Miglia

 
Huschke von Hanstein
1940 Mille Miglia

Clemente Biondetti
1947 Mille Miglia

 
Clemente Biondetti
1948 Mille Miglia

Clemente Biondetti
1949 Mille Miglia

Giannino Marzotto
1950 Mille Miglia

Luigi Villoresi
1951 Mille Miglia

Giovanni Bracco
1952 Mille Miglia

Giannino Marzotto
1953 Mille Miglia